Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zakelijk
ELBO Bouwgereedschappen en Machines V.O.F., gevestigd te Kilder (Gemeente Montferland)

Artikel 1. Algemeen en definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de afnemer en ELBO gesloten overeenkomsten.
 2. Algemene (inkoop)voorwaarden van de afnemer casu quo opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de voorwaarden van ELBO op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
 3. Onder afnemer wordt in deze voorwaarden mede verstaan de opdrachtgever aan ELBO ter zake van het verrichten van diensten door ELBO, meer specifiek het repareren van zaken door ELBO en het begeleiden casu quo opstarten van lijmwerken.

Artikel 2. Leveringstijden

 1. Opgegeven en/of overeengekomen (af-)levertijden zijn vrijblijvend en kunnen niet als bindend worden beschouwd, zij zijn nimmer (te beschouwen als) een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Overschrijding van een opgegeven leveringstermijn geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te annuleren, tenzij hij ELBO schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en ELBO ook binnen deze termijn niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. ELBO is in dat geval nimmer aansprakelijk voor directe en/ of indirecte schade geleden door de afnemer en/ of derden.

Artikel 3. Levering en vervoer

 1. Tenzij anders overeengekomen wordt af winkel casu quo magazijn geleverd.
 2. Alle risico´s van door ELBO af te leveren zaken gaan over op de afnemer op het moment dat de zaken zijn afgeleverd.
 3. Het vervoer van door ELBO af te leveren zaken geschiedt altijd op door ELBO te bepalen wijze en voor rekening van de afnemer, tenzij levering franco, inclusief verzekering is overeengekomen.
 4. Retourzendingen zijn immer op kosten van afnemer, behalve indien dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In dit laatste geval dient de afnemer de zaken te laten vervoeren door een door ELBO aangewezen vervoerder.

Artikel 4. Garantie

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, bedraagt de garantietermijn één maand na het moment waarop de zaken zijn geleverd of gerepareerd. Door het verstrijken van de garantietermijn eindigt elke verplichting en aansprakelijkheid zijdens ELBO.
 2. Voor gebreken in zaken na levering of reparatie is ELBO, met uitsluiting van ieder verdergaande verplichting, jegens de afnemer aldus aansprakelijk dat ELBO alle onderdelen, waaraan gedurende de garantieperiode als gevolg van ondeugdelijk materiaal of ondeugdelijke constructie enig hinderlijk gebrek mocht ontstaan, kosteloos zal herstellen, ofwel door ander materiaal zal vervangen, dit ter keuze van ELBO. In dat geval moeten zodanige gebreken binnen acht dagen na ontdekking ter kennis van ELBO worden gebracht.
 3. Al de garantieverplichtingen van ELBO vervallen indien de zaken niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht of veranderingen zijn aangebracht.

Artikel 5. Prijzen

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. De prijs die door ELBO voor de door hem te verrichten prestatie is opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
 3. Bij de samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 6. Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting of compensatie.
 2. Indien de afnemer nalatig is gebleven zijn verplichtingen tijdig en behoorlijk na te komen zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. In alle gevallen kan voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag gelijk aan 15% (excl. B.T.W.) van de uitstaande vordering in rekening worden gebracht, met een minimum van EUR 45,38 exclusief B.T.W.
 3. Indien de betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum wordt overschreden, zonder dat ELBO daarmee vooraf heeft ingestemd, zal de afnemer, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, voor elke maand of gedeelte van de maand dat de afnemer te laat is met de volledige betaling van het factuurbedrag, een rente van 1% per maand, of wanneer wettelijke (handels)rente hoger is, deze laatstgenoemde rente, verschuldigd zijn.
 4. De afnemer is in verzuim door het enkel verstrijken van een betalingstermijn ook zonder dat ingebrekestelling heeft plaatsgevonden.
 5. Iedere betaling strekt allereerst in mindering op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oudere vorderingen voor nieuwe gaan.
 6. De afnemer is nimmer bevoegd een al dan niet opeisbare verplichting zijnerzijds te verrekenen met de verplichting zijdens ELBO.
 7. Het recht van de opdrachtgever om tegen de factuur van ELBO te reclameren, vervalt 5 werkdagen na factuurdatum. Reclames tegen facturen van ELBO dienen uitsluitend schriftelijk te gebeuren, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht de factuur onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud te hebben geaccepteerd en goedgekeurd. Reclames op andere wijze gedaan of te laat ontvangen reclames kunnen geen effect sorteren ten aanzien van de acceptatie.

Artikel 7. Eigendom(svoorbehoud)

 1. ELBO blijft eigenaar van alle door ELBO aan de afnemer geleverde en/of aan de afnemer ter beschikking gestelde zaken totdat de afnemer alles heeft voldaan hetgeen hij verschuldigd is aan ELBO uit hoofde van alle overeenkomsten die de afnemer met ELBO heeft gesloten.
 2. De afnemer is nimmer bevoegd onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op enige wijze te bezwaren, behoudens in zijn normale bedrijfsvoering.
 3. De (potentiele) afnemer is verplicht om zaken van ELBO geleverd op proef, danwel zaken die de afnemer in zijn bezit heeft zonder dat er een koopovereenkomst aan ten grondslag ligt en derhalve eigendom van ELBO zijn, op het eerste verzoek van ELBO te retourneren. Voorts dient de afnemer de zaken genoemd in artikel 7 lid 3 te verzekeren en verzekerd te houden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van ELBO uit hoofde van alle overeenkomsten betreffende alle door ELBO geleverde en/of gerepareerde zaken of verrichte diensten is onder alle omstandigheden beperkt tot de prijs waarvoor de betreffende zaak is geleverd en/of gerepareerd of de dienst is verricht.
 2. Alleen schade aan de zaken zelf komt voor vergoeding in aanmerking. Indirecte gevolgschade, bijvoorbeeld wegens productieverlies of ontgane winst, alsmede vergoeding van schade van derden, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking en is uitgesloten.
 3. De aansprakelijkheid van ELBO is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. De afnemer is steeds verplicht alles in het werk te stellen teneinde de schade te beperken.
 5. De afnemer dient ELBO, voor zover de Wet dit toelaat, te vrijwaren ter zake van aansprakelijkheid jegens derden, welke is ontstaan uit en/of samenhang met de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht door wie of waardoor de schade is veroorzaakt of toegebracht.
 6. Evenzo dient de afnemer, voor zover de Wet dit toelaat, ELBO te vrijwaren ter zake van aansprakelijkheid jegens derden in verband met een gebrek in de (af-)geleverde producten.

Artikel 9. Recht van reclame

 1. ELBO is gerechtigd indien de afnemer in gebreke is de koopprijs van de afgeleverde zaak te betalen, ook indien de afnemer geen eigenaar meer zou zijn, in geval van diens faillissement of surseance van betaling de afgeleverde zaak binnen zes weken nadat de koopprijs opeisbaar is geworden, danwel binnen zestig dagen te rekenen vanaf de dag, waarop de zaak onder de afnemer of onder iemand zijnentwege is opgeslagen, terug te vorderen door middel van een tot hem gerichte schriftelijke verklaring.
 2. Door deze verklaring wordt de koop ontbonden en eindigen alle recht van de afnemer ter zake van de onderhavige zaken.

Artikel 10. Omzetting

 1. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit een overeenkomst nietig is of door welke andere oorzaak dan ook niet kan worden toegepast, treedt voor deze bepaling automatisch (van rechtswege) in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoord aan de strekking van het nietige beding. Partijen zijn gehouden over de tekst van de nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden.
 2. In dat geval behouden de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van de overeenkomst zoveel mogelijk onverminderd hun geldigheid.

Artikel 11. Toepasselijk recht en competentie

 1. Elke rechtsverhouding tussen ELBO en de wederpartij wordt beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen, behoudens de geschillen waarin de kantonrechter bevoegd is, samenhangende met en/of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting van iedere andere rechter in eerste instantie worden beslecht door de Rechtbank Gelderland, behandellocatie Zutphen.
 3. ELBO blijft evenwel gerechtigd een vordering zijnerzijds aanhangig te maken bij de rechter die volgens de wettelijke regels bevoegd zou zijn.