Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden consument
ELBO Bouwgereedschappen en Machines V.O.F., gevestigd te Kilder (Gemeente Montferland)

Artikel 1. Algemeen en definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de afnemer en ELBO gesloten overeenkomsten.
 2. Algemene (inkoop)voorwaarden van de afnemer casu quo opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de voorwaarden van ELBO op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
 3. Onder afnemer wordt in deze voorwaarden mede verstaan de opdrachtgever aan ELBO ter zake van het verrichten van diensten door ELBO, meer specifiek het repareren van zaken door ELBO en het begeleiden casu quo opstarten van lijmwerken.

Artikel 2. Leveringstijden

 1. Opgegeven en/of overeengekomen (af-)levertijden zijn vrijblijvend en kunnen niet als bindend worden beschouwd, zij zijn nimmer (te beschouwen als) een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Overschrijding van een opgegeven leveringstermijn geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te annuleren, tenzij hij ELBO schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en ELBO ook binnen deze termijn niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. ELBO is in dat geval nimmer aansprakelijk voor directe en/ of indirecte schade geleden door de afnemer en/ of derden.

Artikel 3. Levering en vervoer

 1. Tenzij anders overeengekomen wordt af winkel casu quo magazijn geleverd.
 2. Alle risico´s van door ELBO af te leveren zaken gaan over op de afnemer op het moment dat de zaken zijn afgeleverd.
 3. Het vervoer van door ELBO af te leveren zaken geschiedt altijd op door ELBO te bepalen wijze en voor rekening van de afnemer, tenzij levering franco, inclusief verzekering is overeengekomen.
 4. Retourzendingen zijn immer op kosten van afnemer, behalve indien dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In dit laatste geval dient de afnemer de zaken te laten vervoeren door een door ELBO aangewezen vervoerder.

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. De prijs die door ELBO voor de door hem te verrichten prestatie is opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
 3. Bij de samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 5. Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling te geschieden bij vooruitbetaling.

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van zaken heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer of een vooraf door de afnemer aangewezen en aan ELBO bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met de zaken en de verpakking. Indien de afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de zaken met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de orginele staat en verpakking aan ELBO retourneren, conform de door ELBO verstrekte instructies. Zie hiervoor mede artikel 3.4 van deze algemene voorwaarden.
 3. Wanneer de afnemer gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan ELBO.
 4. Indien de afnemer na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. de zaken niet aan ELBO heeft geretourneerd, is de koop een feit.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van ELBO uit hoofde van alle overeenkomsten betreffende alle door ELBO geleverde en/of gerepareerde zaken of verrichte diensten is onder alle omstandigheden beperkt tot de prijs waarvoor de betreffende zaak is geleverd en/of gerepareerd of de dienst is verricht.
 2. Alleen schade aan de zaken zelf komt voor vergoeding in aanmerking. Indirecte gevolgschade, bijvoorbeeld wegens productieverlies of ontgane winst, alsmede vergoeding van schade van derden, komt, voor zover artikel 7:24 lid 2 BW dit toelaat, niet voor vergoeding in aanmerking en is uitgesloten.
 3. De aansprakelijkheid van ELBO is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. De afnemer is steeds verplicht alles in het werk te stellen teneinde de schade te beperken.
 5. De afnemer dient ELBO, voor zover de Wet dit toelaat, te vrijwaren ter zake van aansprakelijkheid jegens derden, welke is ontstaan uit en/of samenhang met de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht door wie of waardoor de schade is veroorzaakt of toegebracht.
 6. Evenzo dient de afnemer, voor zover de Wet dit toelaat, ELBO te vrijwaren ter zake van aansprakelijkheid jegens derden in verband met een gebrek in de (af-)geleverde producten.

Artikel 8. Omzetting

 1. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit een overeenkomst nietig is of door welke andere oorzaak dan ook niet kan worden toegepast, treedt voor deze bepaling automatisch (van rechtswege) in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoord aan de strekking van het nietige beding. Partijen zijn gehouden over de tekst van de nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden.
 2. In dat geval behouden de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van de overeenkomst zoveel mogelijk onverminderd hun geldigheid.

Artikel 9. Toepasselijk recht en competentie

 1. Elke rechtsverhouding tussen ELBO en de wederpartij wordt beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen, behoudens de geschillen waarin de kantonrechter bevoegd is, samenhangende met en/of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting van iedere andere rechter in eerste instantie worden beslecht door de Rechtbank Gelderland, behandellocatie Zutphen.
 3. ELBO blijft evenwel gerechtigd een vordering zijnerzijds aanhangig te maken bij de rechter die volgens de wettelijke regels bevoegd zou zijn.